topcenter

JAPANESE RESULTS


Some Indy Feds have their own results section, smaller indy results appear below:
[ NOAH | AJPW | NJPW ]
[ Zero-ONE MAX | Dragon Gate ]

[ Index | 1980s | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 ]

 • January 8, 2006--NOAH at Tokyo Differ Ariake, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota b Haruka Eigen, Daisuke Ikeda b Tsutomu Hirayanagi, Takuma Sano & Minoru Suzuki b Takashi Sugiura & SUWA, Tamon Honda & Takeshi Rikio b Akitoshi Saito & Masao Inoue, Kenta Kobashi & Go Shiosaki b Scorpio & Dakota, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shiro Koshinaka b Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata, Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki b KENTA & Ricky Marvin, Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru b Akira Taue & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi

 • January 9, 2006--NOAH at Shizuoka Twin Messe, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota b Haruka Eigen, Takashi Sugiura & Tsuyoshi Kikuchi b Tamon Honda & Tsutomu Hirayanagi, Takuma Sano & Daisuke Ikeda & SUWA b Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Naomuchi Marufuji b Dakota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takeshi Rikio b Akira Taue & Junji Izumida & Go Shiosaki, Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru b Scorpio & Ricky Marvin, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry b Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & KENTA

 • January 11, 2006--NOAH at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2100 Fans: Mitsuo Momota & Ricky Marvin b Haruka Eigen & Tsutomu Hirayanagi, Shiro Koshinaka & Junji Izumida & Daisuke Ikeda b Takuma Sano & Minoru Suzuki & SUWA, Takeshi Rikio & Kentaro Shiga b Scorpio & Dakota, KENTA b Go Shiosaki, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki b Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji b Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi, Akira Taue & Takashi Sugiura b Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru

 • January 13, 2006--NOAH at Toyohashi City Gymnasium, Japan before 1400 Fans: Masao Inoue & Yoshinori Ota & Mitsuo Momota b SUWA & Haruka Eigen & Atsushi Aoki, Masashi Aoyagi & Akihito Ito b Yoshinobu Kanemaru & Tsutomu Hirayanagi, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji b Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Daisuke Ikeda b Tamon Honda & KENTA & Shuhei Taniguchi, Jun Akiyama & Junji Izumida b Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki b Scorpio & Ricky Marvin & Dakota, Akira Taue & Takashi Sugiura b Kenta Kobashi & Kentaro Shiga

 • January 15, 2006--NOAH at Hakata Star Lane, Japan before 2500 Fans: Kishin Kawabata b Akihito Ito, Tsuyoshi Kikuchi b Atsushi Aoki, SUWA & Haruka Eigen & Tsutomu Hirayanagi b Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi & Yoshinori Ota, Akitoshi Saito & Masao Inoue b Tamon Honda & Shuhei Taniguchi, Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry b Scorpio & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura b Akira Taue & Takuma Sano & Kentaro Shiga, Takeshi Morishima & Mohammed Yone b Jun Akiyama & Junji Izumida, Mitsuharu Misawa & Naomuchi Marufuji b Kenta Kobashi & KENTA

 • January 16, 2006--NOAH at Muta Civic Gymnasium, Japan before 1400 Fans: Masashi Aoyagi & Atsushi Aoki b Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Junji Izumida & Akihito Ito b Tsuyoshi Kikuchi & Tsutomu Hirayanagi, Akitoshi Saito & Masao Inoue b KENTA & Shuhei Taniguchi, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura b Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata, Yoshinobu Kanemaru & SUWA b Scorpio & Dakota, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki b Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Ricky Marvin, Kenta Kobashi & Tamon Honda b Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji

 • January 17, 2006--NOAH at Oita Event Hall, Japan before 1500 Fans: Junji Izumida & Haruka Eigen b Masashi Aoyagi & Mitsuo Momota, Takashi Sugiura b Shuhei Taniguchi, Yoshinobu Kanemaru & SUWA b Tsuyoshi Kikuchi & Dakota, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata b Akira Taue & Takuma Sano & Tsutomu Hirayanagi, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji b Scorpio & Ricky Marvin, Takeshi Morishima & Mohammed Yone b Jun Akiyama & Kentaro Shiga, Kenta Kobashi & Tamon Honda & KENTA b Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki

 • January 18, 2006--NOAH at Sasebo City Cultural Gymnasium, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota b Tsutomu Hirayanagi, Kentaro Shiga & Shuhei Taniguchi b Tamon Honda & Yoshinori Ota, Yoshinobu Kanemaru & SUWA & Atsushi Aoki b KENTA & Masashi Aoyagi & Akihihto Ito, Akitoshi Saito & Masao Inoue b Scorpio & Dakota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata b Kenta Kobashi & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji b Jun Akiyama & Ricky Marvin, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura b Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki

 • January 20, 2006--NOAH at Kochi Prefectural Gymnasium, Japan before 1800 Fans: Mitsuo Momota b Tsutomu Hirayanagi, Tamon Honda & Shuhei Taniguchi b Kishin Kawabata & Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Akihito Ito b SUWA & Yoshinori Ota, Yoshinari Ogawa b Atsushi Aoki, Akira Taue & Takuma Sano b Takeshi Rikio & Junji Izumida, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji b Scorpio & Ricky Marvin & Dakota, Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru b Mitsuharu Misawa & Kotaro Suzuki, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Takashi Sugiura b Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & KENTA

 • January 22, 2006--NOAH at Tokyo Nippon Budokan, Japan before 16800 fans: Kentaro Shiga & Mitsuo Momota b Kishin Kawabata & Haruka Eigen, Takuma Sano & Yoshinobu Kanemaru & Dakota b Akitoshi Saito & Masao Inoue & Tsutomu Hirayanagi, Yoshinari Ogawa & Shiro Koshinaka b Tamon Honda & Daisuke Ikeda, Scorpio & Minoru Suzuki & SUWA b Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Tsuyoshi Kikuchi, Mitsuharu Misawa & Takashi Sugiura & Mushiking Terry b Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Mushiking Joker, Takeshi Rikio & Akebono b Kenta Kobashi & Junji Izumida, KENTA b Naomichi Marufuji to defend the GHC Jr. Heavyweight Title, Jun Akiyama b Akira Taue to win the GHC Heavyweight Title

 • February 19, 2006--NOAH at Kyoto KBS Hall, Japan before 1500 Fans: Dakota b Tsutomu Hirayanagi, Masashi Aoyagi b Haruka Eigen, Takeshi Morishima & Takashi Sugiura b Tamon Honda & Shuhei Taniguchi, SUWA & Low-Ki b Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Mohammed Yone b Akitoshi Saito & Masao Inoue, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness b Akira Taue & Takuma Sano & Kishin Kawabata, Naomichi Marufuji & KENTA b Mitsuharu Misawa & Mushiking Terry, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru b Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 20, 2006--NOAH at Osaka Prefectural Gymnasium #2, Japan before 1700 Fans: Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi b SUWA & Haruka Eigen, Takashi Suigura b Yoshinori Ota, Tamon Honda & Takuma Sano b Akitoshi Saito & Masao Inoue, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry b Doug Williams & Nigel McGuinness & Ricky Marvin, Bison Smith & Low-Ki b Kenta Kobashi & Kentaro Shiga, Naomichi Marufuji & KENTA b Akira Taue & Tsuyoshi Kikuchi, Takeshi Rikio & Takeshi Morishima & Mohammed Yone b Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru

 • February 22, 2006--NOAH at Hiroshima Green Arena Sub Arena, Japan before 2400 Fans: Masao Inoue b Akitoshi Saito, Mitsuo Momota b Haruka Eigen, Dakota & Ricky Marvin b Tsutomu Hirayanagi & SUWA, Akitoshi Saito & Kishin Kawabata b Takuma Sano & Masashi Aoyagi, Doug Williams & Nigel McGuinness b Akira Taue & Junji Izumida, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura b Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki, Bison Smith & Low Ki b Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA b Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 23, 2006--NOAH at Takamatsu City Gymnasium, Japan before 1400 Fans: Mitsuo Momota b Haruka Eigen, Yoshinobu Kanemaru & Tsutomu Hirayanagi b Atsushi Aoki & Akihito Ito, SUWA & Low Ki b KENTA & Ricky Marvin, Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Junji Izumida b Takeshi Morishima & Kishin Kawabata & Takashi Sugiura, Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji b Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry, Akira Taue & Takuma Sano b Akitoshi Saito & Masao Inoue, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness b Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 25 2006--NOAH at Zepp Nagoya, Japan before 1300 Fans: Atsushi Aoki b Yoshinori Ota, Mitsuo Momota b Haruka Eigen, Takuma Sano & Shuhei Taniguchi b Dakota & SUWA, Akira Taue & Masashi Aoyagi b Kishin Kawabata & Masao Inoue, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Tsuyoshi Kikuchi b Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Bison Smith & Doug Williams & Low Ki b Kenta Kobashi & Tamon Honda & Kentaro Shiga, Akitoshi Saito & Takashi Sugiura b Nigel McGuinness & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA b Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki

 • February 26 2006--NOAH at Mito Citizen Gymnasium, Japan before 1800 Fans: Shuhei Taniguchi b Akihito Ito, Kishin Kawabata & Mitsuo Momota b Junji Izumida & Haruka Eigen, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura b KENTA & Dakota, Takeshi Rikio b Nigel McGuinness, Kenta Kobashi & Tamon Honda b Akitoshi Saito & Masao Inoue, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki b Doug Williams & Low-Ki & SUWA, Jun Akiyama & Kentaro Shiga b Bison Smith & Ricky Marvin, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji b Akira Taue & Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi

 • February 28, 2006--NOAH at Koshigaya Katsura Studios in Saitama, Japan before 1400 Fans: Tsutomu Hirayanagi b Yoshinori Ota, Mitsuo Momota b Haruka Eigen, Takeshi Rikio & Mohammed Yone b Low Ki & Dakota, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness b Akira Taue & Takuma Sano & Shuhei Taniguchi, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura b KENTA & Ricky Marvin, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki b Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Kenta Kobashi & Tamon Honda & Kentaro Shiga b Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Tsuyoshi Kikuchi, Minoru Suzuki & SUWA b Jun Akiyama & Junji Izumida

 • March 2, 2006--NOAH at Odawara Arena Sub Arena, Japan before 1400 Fans: Haruka Eigen & Ricky Marvin b Mitsuo Momota & Atsushi Aoki, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura b Dakota & Low Ki, Akira Taue & Takuma Sano b Masao Inoue & Junji Izumida, Takeshi Rikio & KENTA b Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Takeshi Morishima & Akitoshi Saito & Mohammed Yone b Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki, Minoru Suzuki & SUWA b Jun Akiyama & Tsuyoshi Kikuchi, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness b Kenta Kobashi & Tamon Honda & Kentaro Shiga

 • March 5, 2006--NOAH at Tokyo Nippon Budokan, Japan before 16500 Fans: Tamon Honda & Kentaro Shiga & Mitsuo Momota b Takuma Sano & Junji Izumida & Haruka Eigen, Low Ki & SUWA & Mushiking Joker b Mohammed Yone & Tsuyoshi Kikuchi & Dakota, Bison Smith & Doug Williams & Nigel McGuinness b Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata, Takeshi Rikio b Yoshinari Ogawa, Naomichi Marufuji b Akira Taue, Mitsuharu Misawa b Takeshi Morishima, Kenta Kobashi b KENTA, Minoru Fujita & Ikuto Hidaka b Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura to win the GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles, Jun Akiyama b Minoru Suzuki to defend the GHC Heavyweight Title

 • March 23, 2006--NOAH at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2100 Fans: Dakota b Atsushi Aoki, Tamon Honda & Shuhei Taniguchi b Junji Izumida & Yoshinori Ota, Akitoshi Saito & Masao Inoue b Naoki Sano & SUWA, Naomichi Marufuji & KENTA b Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Takeshi Rikio & Takashi Sugiura b Akira Taue & Tsuyoshi Kikuchi, Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru b Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Kishin Kawabata, Kenta Kobashi & Mitsuo Momota b Mitsuharu Misawa & Haruka Eigen in a Haruka Eigen Commemoration Match

 • March 25, 2006--NOAH at Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3, Japan before 3200 Fans: Dakoto b Akihito Ito, SUWA b Atsushi Aoki, Masao Inoue & Mitsuo Momota b Tsuyoshi Kikuchi & Haruka Eigen, Takuma Sano & Yoshinobu Kanemaru b Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Mohammed Yone & Takashi Sugiura b Akira Taue & Shuhei Taniguchi, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio b Jun Akiyama & Junji Izumida, Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Takashi Sugiura b Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin

 • March 26, 2006--NOAH at Ishikawa Sports Center, Japan before 2600 Fans: Dakota b Yoshinori Ota, Tsuyoshi Kikuchi b Atsushi Aoki, Junji Izumida & SUWA b Kentaro Shiga & Mitsuo Momota, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura b Takuma Sano & Akihito Ito, Kenta Kobashi & Tamon Honda b Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Mohammed Yone b Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Akira Taue & Masao Inoue b Jun Akiyama & Haruka Eigen in Eigen's retirement match

 • April 2, 2006--NOAH at Tokyo Korakuen Hall, Japan before 2100 Fans: Mohammed Yone & Daisuke Ikeda b Tamon Honda & Yoshinori Ota, Minoru Suzuki & SUWA b Akira Taue & Atsushi Aoki, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio b Scorpio & Keith Walker, Masao Inoue b Shuhei Taniguchi in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Takuma Sano b Junji Izumida in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin b Akitoshi Saito & Kishin Kawabata & Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & KENTA b Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 5, 2006--NOAH at Kanazawa Sangyoushinko Center, Japan before 1600 Fans: Masao Inoue b Akihito Ito, Doug williams & Nigel McGuinness b Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Ricky Marvin b Daisuke Ikeda & SUWA & Eddie Edwards, Akitoshi Saito b Kishin Kawabata in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Kentaro Shiga b Tsuyoshi Kikuchi in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura b Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi, Kenta Kobashi & Tamon Honda b Scorpio & Keith Walker, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA b Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru

 • April 7, 2006--NOAH at Zepp Nagoya, Japan before 1200 Fans: Kishin Kawabata & Masashi Aoyagi b Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Yoshinobu Kanemaru b Atsushi Aoki, Doug Williams & Nigel McGuinness b Tamon Honda & Akihito Ito, Daisuke Ikeda & SUWA b Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi, Kenta Kobashi & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi b Scorpio & Eddie Edwards & Keith Walker, Akitoshi Saito b Kentaro Shiga in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Masao Inoue b Takuma Sano in a #1 Contender for the GHC Heavyweight Title Tournament match, Mitsuharu Misawa & Akira Taue & Yoshinari Ogawa b Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & KENTA b Jun Akiyama & Ricky Marvin

 • April 8, 2006--NOAH at Okayama Wholesale Center Exhibition Hall, Japan before 1600 Fans: Masashi Aoyagi & Akihito Ito b Mitsuo Momota & Yoshinori Ota, Takashi Sugiura & SUWA b KENTA & Atsushi Aoki, Tamon Honda & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata b Akira Taue & Takuma Sano & Shuhei Taniguchi, Akitoshi Saito & Masao Inoue b Scorpio & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Daisuke Ikeda b Doug williams & Nigel McGuinness & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji b Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru b Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Ricky Marvin

 • April 10, 2006--NOAH at Kobe Sambo Hall, Japan before 1300 Fans: Masashi Aoyagi b Akihito Ito, Daisuke Ikeda & Atsushi Aoki b SUWA & Yoshinori Ota, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata b Tamon Honda & Mitsuo Momota & Shuhei Taniguchi, Akira Taue & Takuma Sano b Doug Williams & Keith Walker, Scorpio b Ricky Marvin to defend the GHC Hardcore Openweight Title, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA b Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa b Nigel McGuinness & Eddie Edwards, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura b Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 12, 2006--NOAH at Kumamoto Hungham Hall, Japan before 2220 Fans: Kentaro Shiga & Akihito Ito b Shuhei Taniguchi & Yoshinori Ota, Yoshinobu Kanemaru & SUWA b Mitsuo Momota & Atsushi Aoki, Doug williams & Nigel McGuinness b Masao Inoue & Takashi Sugiura, Takeshi Morishima & Mohammed Yone b Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA b Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin, Akira Taue & Takuma Sano b Jun Akiyama & Junji Izumida, Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi b Scorpio & Eddie Edwards & Keith Walker

 • April 13, 2006--NOAH at Kagoshima Arena, Japan before 2400 Fans: SUWA & Yoshinori Ota b Atsushi Aoki & Akihito Ito, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata b Tamon Honda & Takuma Sano & Mitsuo Momota, Takeshi Rikio b Keith Walker, Doug Williams & Nigel McGuinness b Akira Taue & Shuhei Taniguchi, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura b Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Naomichi Marufuji & KENTA b Scorpio & Eddie Edwards, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin b Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 15, 2006--NOAH at Omura Sports Bunka Center, Japan before 1300 Fans: Masao Inoue & Yoshinori Ota b Mitsuo Momota & Shuhei Taniguchi, Takeshi Rikio & Takashi Sugiura & Atsushi Aoki b Tamon Honda & Kentaro Shiga & Akihito Ito, Naomichi Marufuji & KENTA b SUWA & Eddie Edwards, Akira Taue & Takuma Sano b Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa b Scorpio & Keith Walker, Takeshi Morishima & Mohammed Yone b Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi, Doug williams & Nigel McGuinness & Ricky Marvin b Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru

 • April 16, 2006--NOAH at Hakata Star Lane, Japan before 2600 Fans: Tsuyoshi Kikuchi b Yoshinori Ota, Masashi Aoyagi & Kishin Kawabata b Kentaro Shiga & Mitsuo Momota, Junji Izumida & Shuhei Taniguchi b SUWA & Akihito Ito, Akira Taue & Takuma Sano & Takashi Sugiura b Scorpio & Nigel McGuinness & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa b Doug Williams & Eddie Edwards, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Mohammed Yone b Naomichi Marufuji & KENTA & Ricky Marvin, Masao Inoue b Akitoshi Saito in the GHC Heavyweight Title #1 Contender tournament finals, Kenta Kobashi & Tamon Honda b Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru

 • April 17, 2006--NOAH at Fukuoka West Japan Exhibition Hall, Japan before 1400 Fans: Masao Inoue & Masashi Aoyagi b Mitsuo Momota & Atsushi Aoki, Takashi Sugiura & SUWA b Kentaro Shiga & Shuhei Taniguchi, Akitoshi Saito & Kishin Kawabata b Nigel McGuinness & Akihiko Ito, Akira Taue & Takuma Sano b Doug Williams & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & Mohammed Yone & KENTA b Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru, Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji b Scorpio & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin b Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi

 • April 19, 2006--NOAH at Fukuyama Big Rose, Japan befoer 1800 Fans: Takuma Sano b Shuhei Taniguchi, Akitoshi Saito & Masao Inoue & Yoshinori Ota b Tamon Honda & Mitsuo Momota & Akihiko Ito, Naomichi Marufuji & KENTA b SUWA & Atsushi Aoki, Takeshi Morishima & Mohammed Yone b Akira Taue & Kishin Kawabata, Kenta Kobashi & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi b Doug Williams & Nigel McGuinness & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & Takashi Sugiura b Scorpio & Keith Walker, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru b Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin

 • April 20, 2006--NOAH at Yonago Convention Center, Japan before 1800 Fans: Kentaro Shiga & Mitsuo Momota b Kishin Kawabata & Tsuyoshi Kikuchi, Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki b SUWA & Akihiko Ito, Akitoshi Saito & Masao Inoue b Yoshinari Ogawa & Yoshinori Ota, Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takashi Sugiura b Doug williams & Nigel McGuinness & Keith Walker, Akira Taue & Takuma Sano b Scorpio & Eddie Edwards, Takeshi Rikio & KENTA b Mitsuharu Misawa & Ricky Marvin, Jun Akiyama & Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru b Kenta Kobashi & Tamon Honda & Shuhei Taniguchi

 • April 23, 2006--NOAH at Tokyo Nippon Budokan, Japan before 14200 Fans: Ricky Marvin & Yoshinori Ota b Mitsuo Momota & Akihiko Ito, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi b Junji Izumida & Kentaro Shiga & Atsushi Aoki, Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi b Akitoshi Saito & Kishin Kawabata, Akira Taue & Takuma Sano b Scorpio & Eddie Edwards, Takeshi Morishima & Takeshi Rikio & Mohammed Yone b Doug Williams & Nigel McGuinness & Keith Walker, Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa b Minoru Suzuki & SUWA, Kenta Kobashi b Naomichi Marufuji, KENTA b Taiji Ishimori to defend the GHC Jr. Heavyweight Title, Jun Akiyama b Masao Inoue to defend the GHC Heavyweight title • © 2007, Black Pants, Inc. All other trademarks are property of their respective holders.

  [ CHAT ROOM | FLASH | SEARCH | FORUMS | DOWNLOADS | TAPES | WRESTLINKS | GUESTBOOK | THANK YOU | CONTACT ]