Stephanie McMahon apologizes to Triple H | WWF RAW (2002)